Prehlásenie o ochrane súkromia

Za účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok atte.sk, Atte s.r.o. automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. Tieto informácie obsahujú:

  • IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu.
  • Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno.
  • Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.
  • Webové stránky, ktoré boli navštívené v rámci portálu, rovnako ako aj použité aplikácie, formuláre a údaje o formulároch.

Atte s.r.o. používa spomínané informácie, aby identifikoval výkonné potreby webového portálu, zabezpečil kompatibilitu s technológiou používanou návštevníkmi atte.sk a všeobecne doplnil a vylepšil služby, ktoré sa poskytujú na oficiálnej webstránke.

Všeobecné dáta (iné než osobné) sú zoskupované pre účely sledovania použiteľnosti, výkonu a účinnosti stránok. Prieskumy slúžia k zlepšeniu služieb zákazníkov, použiteľnosti a obsahu webových stránok.

Atte s.r.o. nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Informácie poskytované webovému portálu atte.sk

Pri návšteve, používaní a práci na atte.sk môže užívateľ dobrovoľne podať spoolčnosti Atte s.r.o. informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité spoločnosťou Atte s.r.o. pri poskytovaní služieb svojim klientom.

Atte s.r.o. tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. Pokiaľ si užívateľ atte.sk zvolil zasielanie bližších informácií od spoločnosti Atte s.r.o., atte.sk mu bude zasielať dané informácie. Pokiaľ atte.sk pošle užívateľovi elektronický mail (e-mail), taký e-mail nie je dôverný, a je vo svojej podstate identický s informáciami všeobecne dostupnými verejnosti.

Deti

Žiadne aplikácie na atte.sk špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažia zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia atte.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami podanými atte.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom ako s informáciami podanými dospelými osobami.

Atte s.r.o. predpokladá, že dozor rodičov je dôležitejší faktor pri používaní internetu neplnoletými. Preto atte.sk žiada rodičov, aby pomáhali a radili svojím deťom, pokiaľ majú poskytnúť akékoľvek osobné informácie online. atte.sk ďalej požaduje, aby deti žiadali povolenie rodičov, skôr než poskytnú akékoľvek informácie online.

Tretie strany

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webstránke ate.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým webstránku Atte s.r.o. Spoločnosť Atte s.r.o. neskúma tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od prístupu spoločnosti Atte s.r.o. Webové stránky tretích strán nepodliehajú schváleniu Atte s.r.o.. a spoločnosť Atte s.r.o. nerobí ohľadom týchto serverov žiadne prehlásenia a za obsah týchto stránok nemôže byť zodpovedná. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia danej organizácie. Niektoré iné organizácie sa môžu rozhodnúť zdieľať osobné dáta s Atte s.r.o. a toto zdieľanie sa riadi zásadami ochrany súkromia príslušnej spoločnosti.

Duševné vlastníctvo

Obsah webových stánok atte.sk je chránený autorským právom a obsahuje obrázky a grafiky niektorých tretích strán, ktoré sú používané s ich zvolením. Ich užívanie v rozpore s právnymi predpismi je zakázané. Upozorňujeme užívateľov, že v prípade záujmu o reprodukciu, či iné použitie obrázkov/grafiky z týchto webových stránok, je potrebné získať povolenie od držiteľa autorských práv.