Web predstavuje živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja, aktualizuje. Stránky pribúdajú, aktualizujú sa a staré stránky sú odstraňované, čo spôsobuje nefunkčnosť URL odkazov. Je nevyhnutné aktualizovať aj AdWords kampaň na základe zmien vykonaných s jednotlivými stránkamii, ak sa chceme vyhnúť tomu aby platená reklama odkazovala na nexistujúce stránky (chyba 404: „stránka nenájdená“).

Ako skontrolovať odkazy v obsahovej kampani, aby sme nezabudli skontrolovať žiaden odkaz a neminuli priveľa pracovného času? V dnešnom príspevku Vám ukážeme ako si aj bez znalosti programovania vytvoríte jednoduchého robota vo svojej AdWords kampani, a ten Vám dokáže pravidelne posielať prehľadný report s jednotlivými chybami, ktoré si následne môžete hneď opraviť a dosiahnete tak maximálnu efektívnosť Vašej kampane.

Mnohé účty majú veľký počet URL, ktoré nemôžu byť skontrolované v jednom cykle, kvôli časovej náročnosti. Tento skript je navrhnutý tak, aby sledoval progres počas jednotlivých spusteniach a kontroluje len URL, ktoré ešte neboli skontrolované. Skript Vám dáva kompletnú analýzu všetkých URL.

vlastnosti

Hlavné nastavenia robota si viete nastaviť prostredníctvom prehľadnej tabuľky.

nastavenie

časovanie

Pri každom spustení skriptu automaticky prebieha detekcia, či je potrebné aktualizovať progres analýzy, alebo či pri predchádzajúcom spustení bola analýza ukončená a či je teda potrebné vytvoriť novú analýzu (v závislosti od premennej Days between analyses). Bez ohľadu na to ako často chcete vytvárať novú analýzu, nastavte si, aby robot zbiehal automaticky každú hodinu (Hourly), tak máte zabezpečené najrýchlejšiu kontrolu URL.

Napríklad, chceme jednu analýzu denne (premenná Days between analyses = 1).  Ak máme zároveň nastavené spúštanie skriptu každú hodinu (Hourly), a zároveň dokončí kontrolu všetkých URL pred skončením dňa, ďalšie spustenia skriptu budú automaticky ukončené aˇy do ďalšieho dňa, kedy je čas aby vytvoril čerstvú analýzu.

ako to funguje

Na sledovanie progresu, vytvára skript štítok a pridávaho na skontrolované reklamy, kľúčové slová a sitelinky. Skript následne vie identifikovať skontrolované URL pri ďalšom spustení. Akonáhle je vytvorená kompletná analýza (boli skontrolované všetky URL), skript vyčistí štítky pre ďalšiu analýzu.

Skript používa UrlFetchApp na kontrolu URL.

nastavenie

  • Pridajte si do svojho AdWords účte skript, ktorý sa nachádza nižšie a vytvorte si kópiu nasledovného dokumentu vo svojom Google disku.
  • Nezabudnite aktualizovať v skripte URL daného dokumentu vo Vašom Google disku (YOUR_SPREADSHEET_URL).
  • Načasujte si skript (Hourly).

skript

Tento skript je pre individuálny účet.

[php] // Copyright 2016, Google Inc. All Rights Reserved.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

/**
* @name Link Checker
*
* @overview The Link Checker script iterates through the ads, keywords, and
* sitelinks in your account and makes sure their URLs do not produce "Page
* not found" or other types of error responses. See
* https://developers.google.com/adwords/scripts/docs/solutions/link-checker
* for more details.
*
* @author AdWords Scripts Team [[email protected]] *
* @version 2.1
*
* @changelog
* – version 2.1
* – Added expansion of conditional ValueTrack parameters (e.g. ifmobile).
* – Added expanded text ad and other ad format support.
* – version 2.0.3
* – Added validation for external spreadsheet setup.
* – version 2.0.2
* – Allow the custom tracking label to include spaces.
* – version 2.0.1
* – Catch and output all UrlFetchApp exceptions.
* – version 2.0
* – Completely revised the script to work on larger accounts.
* – Check URLs in campaign and ad group sitelinks.
* – version 1.2
* – Released initial version.
*/

var CONFIG = {
// URL of the spreadsheet template.
// This should be a copy of https://goo.gl/8YLeMj.
SPREADSHEET_URL: ‚YOUR_SPREADSHEET_URL‘,

// Array of addresses to be alerted via email if issues are found.
RECIPIENT_EMAILS: [
‚YOUR_EMAIL_HERE‘
],

// Label to use when a link has been checked.
LABEL: ‚LinkChecker_Done‘,

// Number of milliseconds to sleep after each URL request. If your URLs are
// all on one or a few domains, use this throttle to reduce the load that the
// script imposes on your web server(s).
THROTTLE: 0,

// Number of seconds before timeout that the script should stop checking URLs
// to make sure it has time to output its findings.
TIMEOUT_BUFFER: 120
};

/**
* Parameters controlling the script’s behavior after hitting a UrlFetchApp
* QPS quota limit.
*/
var QUOTA_CONFIG = {
INIT_SLEEP_TIME: 250,
BACKOFF_FACTOR: 2,
MAX_TRIES: 5
};

/**
* Exceptions that prevent the script from finishing checking all URLs in an
* account but allow it to resume next time.
*/
var EXCEPTIONS = {
QPS: ‚Reached UrlFetchApp QPS limit‘,
LIMIT: ‚Reached UrlFetchApp daily quota‘,
TIMEOUT: ‚Approached script execution time limit‘
};

/**
* Named ranges in the spreadsheet.
*/
var NAMES = {
CHECK_AD_URLS: ‚checkAdUrls‘,
CHECK_KEYWORD_URLS: ‚checkKeywordUrls‘,
CHECK_SITELINK_URLS: ‚checkSitelinkUrls‘,
CHECK_PAUSED_ADS: ‚checkPausedAds‘,
CHECK_PAUSED_KEYWORDS: ‚checkPausedKeywords‘,
CHECK_PAUSED_SITELINKS: ‚checkPausedSitelinks‘,
VALID_CODES: ‚validCodes‘,
EMAIL_EACH_RUN: ‚emailEachRun‘,
EMAIL_NON_ERRORS: ‚emailNonErrors‘,
EMAIL_ON_COMPLETION: ‚emailOnCompletion‘,
SAVE_ALL_URLS: ‚saveAllUrls‘,
FREQUENCY: ‚frequency‘,
DATE_STARTED: ‚dateStarted‘,
DATE_COMPLETED: ‚dateCompleted‘,
DATE_EMAILED: ‚dateEmailed‘,
NUM_ERRORS: ‚numErrors‘,
RESULT_HEADERS: ‚resultHeaders‘,
ARCHIVE_HEADERS: ‚archiveHeaders‘
};

function main() {
var spreadsheet = validateAndGetSpreadsheet(CONFIG.SPREADSHEET_URL);
validateEmailAddresses(CONFIG.RECIPIENT_EMAILS);
spreadsheet.setSpreadsheetTimeZone(AdWordsApp.currentAccount().getTimeZone());

var options = loadOptions(spreadsheet);
var status = loadStatus(spreadsheet);

if (!status.dateStarted) {
// This is the very first execution of the script.
startNewAnalysis(spreadsheet);
} else if (status.dateStarted > status.dateCompleted) {
Logger.log(‚Resuming work from a previous execution.‘);
} else if (dayDifference(status.dateStarted, new Date()) < options.frequency) { Logger.log(‚Waiting until ‚ + options.frequency + ‚ days have elapsed since the start of the last analysis.‘); return; } else { // Enough time has passed since the last analysis to start a new one. removeLabels([CONFIG.LABEL]); startNewAnalysis(spreadsheet); } var results = analyzeAccount(options); outputResults(results, options); } /** * Checks as many new URLs as possible that have not previously been checked, * subject to quota and time limits. * * @param {Object} options Dictionary of options. * @return {Object} An object with fields for the URLs checked and an indication * if the analysis was completed (no remaining URLs to check). */ function analyzeAccount(options) { // Ensure the label exists before attempting to retrieve already checked URLs. ensureLabels([CONFIG.LABEL]); var checkedUrls = getAlreadyCheckedUrls(options); var urlChecks = []; var didComplete = false; try { // If the script throws an exception, didComplete will remain false. didComplete = checkUrls(checkedUrls, urlChecks, options); } catch(e) { if (e == EXCEPTIONS.QPS || e == EXCEPTIONS.LIMIT || e == EXCEPTIONS.TIMEOUT) { Logger.log(‚Stopped checking URLs early because: ‚ + e); Logger.log(‚Checked URLs will still be output.‘); } else { throw e; } } return { urlChecks: urlChecks, didComplete: didComplete }; } /** * Outputs the results to a spreadsheet and sends emails if appropriate. * * @param {Object} results An object with fields for the URLs checked and an * indication if the analysis was completed (no remaining URLs to check). * @param {Object} options Dictionary of options. */ function outputResults(results, options) { var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(CONFIG.SPREADSHEET_URL); var numErrors = countErrors(results.urlChecks, options); Logger.log(‚Found ‚ + numErrors + ‚ this execution.‘); saveUrlsToSpreadsheet(spreadsheet, results.urlChecks, options); // Reload the status to get the total number of errors for the entire // analysis, which is calculated by the spreadsheet. status = loadStatus(spreadsheet); if (results.didComplete) { spreadsheet.getRangeByName(NAMES.DATE_COMPLETED).setValue(new Date()); Logger.log(‚Found ‚ + status.numErrors + ‚ across the entire analysis.‘); } if (CONFIG.RECIPIENT_EMAILS) { if (!results.didComplete && options.emailEachRun && (options.emailNonErrors || numErrors > 0)) {
sendIntermediateEmail(spreadsheet, numErrors);
}

if (results.didComplete &&
(options.emailEachRun || options.emailOnCompletion) &&
(options.emailNonErrors || status.numErrors > 0)) {
sendFinalEmail(spreadsheet, status.numErrors);
}
}
}

/**
* Loads data from a spreadsheet based on named ranges. Strings ‚Yes‘ and ‚No‘
* are converted to booleans. One-dimensional ranges are converted to arrays
* with blank cells omitted. Assumes each named range exists.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
* @param {Array.} names A list of named ranges that should be loaded.
* @return {Object} A dictionary with the names as keys and the values
* as the cell values from the spreadsheet.
*/
function loadDatabyName(spreadsheet, names) {
var data = {};

for (var i = 0; i < names.length; i++) { var name = names[i]; var range = spreadsheet.getRangeByName(name); if (range.getNumRows() > 1 && range.getNumColumns() > 1) {
// Name refers to a 2d range, so load it as a 2d array.
data[name] = range.getValues();
} else if (range.getNumRows() == 1 && range.getNumColumns() == 1) {
// Name refers to a single cell, so load it as a value and replace
// Yes/No with boolean true/false.
data[name] = range.getValue();
data[name] = data[name] === ‚Yes‘ ? true : data[name];
data[name] = data[name] === ‚No‘ ? false : data[name];
} else {
// Name refers to a 1d range, so load it as an array (regardless of
// whether the 1d range is oriented horizontally or vertically).
var isByRow = range.getNumRows() > 1;
var limit = isByRow ? range.getNumRows() : range.getNumColumns();
var cellValues = range.getValues();

data[name] = [];
for (var j = 0; j < limit; j++) {
var cellValue = isByRow ? cellValues[j][0] : cellValues[0][j];
if (cellValue) {
data[name].push(cellValue);
}
}
}
}

return data;
}

/**
* Loads options from the spreadsheet.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
* @return {Object} A dictionary of options.
*/
function loadOptions(spreadsheet) {
return loadDatabyName(spreadsheet,
[NAMES.CHECK_AD_URLS, NAMES.CHECK_KEYWORD_URLS,
NAMES.CHECK_SITELINK_URLS, NAMES.CHECK_PAUSED_ADS,
NAMES.CHECK_PAUSED_KEYWORDS, NAMES.CHECK_PAUSED_SITELINKS,
NAMES.VALID_CODES, NAMES.EMAIL_EACH_RUN,
NAMES.EMAIL_NON_ERRORS, NAMES.EMAIL_ON_COMPLETION,
NAMES.SAVE_ALL_URLS, NAMES.FREQUENCY]);
}

/**
* Loads state information from the spreadsheet.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
* @return {Object} A dictionary of status information.
*/
function loadStatus(spreadsheet) {
return loadDatabyName(spreadsheet,
[NAMES.DATE_STARTED, NAMES.DATE_COMPLETED,
NAMES.DATE_EMAILED, NAMES.NUM_ERRORS]);
}

/**
* Saves the start date to the spreadsheet and archives results of the last
* analysis to a separate sheet.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
*/
function startNewAnalysis(spreadsheet) {
Logger.log(‚Starting a new analysis.‘);

spreadsheet.getRangeByName(NAMES.DATE_STARTED).setValue(new Date());

// Helper method to get the output area on the results or archive sheets.
var getOutputRange = function(rangeName) {
var headers = spreadsheet.getRangeByName(rangeName);
return headers.offset(1, 0, headers.getSheet().getDataRange().getLastRow());
};

getOutputRange(NAMES.ARCHIVE_HEADERS).clearContent();

var results = getOutputRange(NAMES.RESULT_HEADERS);
results.copyTo(getOutputRange(NAMES.ARCHIVE_HEADERS));

getOutputRange(NAMES.RESULT_HEADERS).clearContent();
}

/**
* Counts the number of errors in the results.
*
* @param {Array.<object width="300" height="150">} urlChecks A list of URL check results.
* @param {Object} options Dictionary of options.
* @return {number} The number of errors in the results.
*/
function countErrors(urlChecks, options) {
var numErrors = 0;

for (var i = 0; i < urlChecks.length; i++) {
if (options.validCodes.indexOf(urlChecks[i].responseCode) == -1) {
numErrors++;
}
}

return numErrors;
}

/**
* Saves URLs for a particular account to the spreadsheet starting at the first
* unused row.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
* @param {Array.<object>} urlChecks A list of URL check results.
* @param {Object} options Dictionary of options.
*/
function saveUrlsToSpreadsheet(spreadsheet, urlChecks, options) {
// Build each row of output values in the order of the columns.
var outputValues = [];
for (var i = 0; i < urlChecks.length; i++) { var urlCheck = urlChecks[i]; if (options.saveAllUrls || options.validCodes.indexOf(urlCheck.responseCode) == -1) { outputValues.push([ urlCheck.customerId, new Date(urlCheck.timestamp), urlCheck.url, urlCheck.responseCode, urlCheck.entityType, urlCheck.campaign, urlCheck.adGroup, urlCheck.ad, urlCheck.keyword, urlCheck.sitelink ]); } } if (outputValues.length > 0) {
// Find the first open row on the Results tab below the headers and create a
// range large enough to hold all of the output, one per row.
var headers = spreadsheet.getRangeByName(NAMES.RESULT_HEADERS);
var lastRow = headers.getSheet().getDataRange().getLastRow();
var outputRange = headers.offset(lastRow – headers.getRow() + 1,
0, outputValues.length);
outputRange.setValues(outputValues);
}

for (var i = 0; i < CONFIG.RECIPIENT_EMAILS.length; i++) {
spreadsheet.addEditor(CONFIG.RECIPIENT_EMAILS[i]);
}
}

/**
* Sends an email to a list of email addresses with a link to the spreadsheet
* and the results of this execution of the script.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
* @param {boolean} numErrors The number of errors found in this execution.
*/
function sendIntermediateEmail(spreadsheet, numErrors) {
spreadsheet.getRangeByName(NAMES.DATE_EMAILED).setValue(new Date());

MailApp.sendEmail(CONFIG.RECIPIENT_EMAILS.join(‚,‘),
‚Link Checker Results‘,
‚The Link Checker script found ‚ + numErrors + ‚ URLs with errors in ‚ +
‚an execution that just finished. See ‚ +
spreadsheet.getUrl() + ‚ for details.‘);
}

/**
* Sends an email to a list of email addresses with a link to the spreadsheet
* and the results across the entire account.
*
* @param {Object} spreadsheet The spreadsheet object.
* @param {boolean} numErrors The number of errors found in the entire account.
*/
function sendFinalEmail(spreadsheet, numErrors) {
spreadsheet.getRangeByName(NAMES.DATE_EMAILED).setValue(new Date());

MailApp.sendEmail(CONFIG.RECIPIENT_EMAILS.join(‚,‘),
‚Link Checker Results‘,
‚The Link Checker script found ‚ + numErrors + ‚ URLs with errors ‚ +
‚across its entire analysis. See ‚ +
spreadsheet.getUrl() + ‚ for details.‘);
}

/**
* Retrieves all final URLs and mobile final URLs in the account across ads,
* keywords, and sitelinks that were checked in a previous run, as indicated by
* them having been labeled.
*
* @param {Object} options Dictionary of options.
* @return {Object} A map of previously checked URLs with the URL as the key.
*/
function getAlreadyCheckedUrls(options) {
var urlMap = {};

var addToMap = function(items) {
for (var i = 0; i < items.length; i++) {
var urls = expandUrlModifiers(items[i]);
urls.forEach(function(url) {
urlMap[url] = true;
});
}
};

if (options.checkAdUrls) {
addToMap(getUrlsBySelector(AdWordsApp.ads().
withCondition(labelCondition(true))));
}

if (options.checkKeywordUrls) {
addToMap(getUrlsBySelector(AdWordsApp.keywords().
withCondition(labelCondition(true))));
}

if (options.checkSitelinkUrls) {
addToMap(getAlreadyCheckedSitelinkUrls());
}

return urlMap;
}

/**
* Retrieves all final URLs and mobile final URLs for campaign and ad group
* sitelinks.
*
* @return {Array.<string>} An array of URLs.
*/
function getAlreadyCheckedSitelinkUrls() {
var urls = [];

// Helper method to get campaign or ad group sitelink URLs.
var addSitelinkUrls = function(selector) {
var iterator = selector.withCondition(labelCondition(true)).get();

while (iterator.hasNext()) {
var entity = iterator.next();
var sitelinks = entity.extensions().sitelinks();
urls = urls.concat(getUrlsBySelector(sitelinks));
}
};

addSitelinkUrls(AdWordsApp.campaigns());
addSitelinkUrls(AdWordsApp.adGroups());

return urls;
}

/**
* Retrieves all URLs in the entities specified by a selector.
*
* @param {Object} selector The selector specifying the entities to use.
* The entities should be of a type that has a urls() method.
* @return {Array.<string>} An array of URLs.
*/
function getUrlsBySelector(selector) {
var urls = [];
var entities = selector.get();

// Helper method to add the url to the list if it exists.
var addToList = function(url) {
if (url) {
urls.push(url);
}
};

while (entities.hasNext()) {
var entity = entities.next();

addToList(entity.urls().getFinalUrl());
addToList(entity.urls().getMobileFinalUrl());
}

return urls;
}

/**
* Retrieves all final URLs and mobile final URLs in the account across ads,
* keywords, and sitelinks, and checks their response code. Does not check
* previously checked URLs.
*
* @param {Object} checkedUrls A map of previously checked URLs with the URL as
* the key.
* @param {Array.<object>} urlChecks An array into which the results of each URL
* check will be inserted.
* @param {Object} options Dictionary of options.
* @return {boolean} True if all URLs were checked.
*/
function checkUrls(checkedUrls, urlChecks, options) {
var didComplete = true;

// Helper method to add common conditions to ad group and keyword selectors.
var addConditions = function(selector, includePaused) {
var statuses = [‚ENABLED‘];
if (includePaused) {
statuses.push(‚PAUSED‘);
}

var predicate = ‚ IN [‚ + statuses.join(‚,‘) + ‚]‘;
return selector.withCondition(labelCondition(false)).
withCondition(‚Status‘ + predicate).
withCondition(‚CampaignStatus‘ + predicate).
withCondition(‚AdGroupStatus‘ + predicate);
};

if (options.checkAdUrls) {
didComplete = didComplete && checkUrlsBySelector(checkedUrls, urlChecks,
addConditions(AdWordsApp.ads().withCondition(‚CreativeFinalUrls != ""‘),
options.checkPausedAds));
}

if (options.checkKeywordUrls) {
didComplete = didComplete && checkUrlsBySelector(checkedUrls, urlChecks,
addConditions(AdWordsApp.keywords().withCondition(‚FinalUrls != ""‘),
options.checkPausedKeywords));
}

if (options.checkSitelinkUrls) {
didComplete = didComplete &&
checkSitelinkUrls(checkedUrls, urlChecks, options);
}

return didComplete;
}

/**
* Retrieves all final URLs and mobile final URLs in a selector and checks them
* for a valid response code. Does not check previously checked URLs. Labels the
* entity that it was checked, if possible.
*
* @param {Object} checkedUrls A map of previously checked URLs with the URL as
* the key.
* @param {Array.<object>} urlChecks An array into which the results of each URL
* check will be inserted.
* @param {Object} selector The selector specifying the entities to use.
* The entities should be of a type that has a urls() method.
* @return {boolean} True if all URLs were checked.
*/
function checkUrlsBySelector(checkedUrls, urlChecks, selector) {
var customerId = AdWordsApp.currentAccount().getCustomerId();
var iterator = selector.get();
var entities = [];

// Helper method to check a URL.
var checkUrl = function(entity, url) {
if (!url) {
return;
}

var urlsToCheck = expandUrlModifiers(url);

for (var i = 0; i < urlsToCheck.length; i++) {
var expandedUrl = urlsToCheck[i];
if (checkedUrls[expandedUrl]) {
continue;
}

var responseCode = requestUrl(expandedUrl);
var entityType = entity.getEntityType();

urlChecks.push({
customerId: customerId,
timestamp: new Date(),
url: expandedUrl,
responseCode: responseCode,
entityType: entityType,
campaign: entity.getCampaign ? entity.getCampaign().getName() : “,
adGroup: entity.getAdGroup ? entity.getAdGroup().getName() : “,
ad: entityType == ‚Ad‘ ? getAdAsText(entity) : “,
keyword: entityType == ‚Keyword‘ ? entity.getText() : “,
sitelink: entityType.indexOf(‚Sitelink‘) != -1 ?
entity.getLinkText() : “
});

checkedUrls[expandedUrl] = true;
}
};

while (iterator.hasNext()) {
entities.push(iterator.next());
}

for (var i = 0; i < entities.length; i++) {
var entity = entities[i];

checkUrl(entity, entity.urls().getFinalUrl());
checkUrl(entity, entity.urls().getMobileFinalUrl());

// Sitelinks do not have labels.
if (entity.applyLabel) {
entity.applyLabel(CONFIG.LABEL);
checkTimeout();
}
}

// True only if we did not breach an iterator limit.
return entities.length == iterator.totalNumEntities();
}

/**
* Retrieves a text representation of an ad, casting the ad to the appropriate
* type if necessary.
*
* @param {Ad} ad The ad object.
* @return {string} The text representation.
*/
function getAdAsText(ad) {
// There is no AdTypeSpace method for textAd
if (ad.getType() === ‚TEXT_AD‘) {
return ad.getHeadline();
} else if (ad.isType().expandedTextAd()) {
var eta = ad.asType().expandedTextAd();
return eta.getHeadlinePart1() + ‚ – ‚ + eta.getHeadlinePart2();
} else if (ad.isType().gmailImageAd()) {
return ad.asType().gmailImageAd().getName();
} else if (ad.isType().gmailMultiProductAd()) {
return ad.asType().gmailMultiProductAd().getHeadline();
} else if (ad.isType().gmailSinglePromotionAd()) {
return ad.asType().gmailSinglePromotionAd().getHeadline();
} else if (ad.isType().html5Ad()) {
return ad.asType().html5Ad().getName();
} else if (ad.isType().imageAd()) {
return ad.asType().imageAd().getName();
} else if (ad.isType().responsiveDisplayAd()) {
return ad.asType().responsiveDisplayAd().getLongHeadline();
}
return ‚N/A‘;
}

/**
* Retrieves all final URLs and mobile final URLs for campaign and ad group
* sitelinks and checks them for a valid response code. Does not check
* previously checked URLs. Labels the containing campaign or ad group that it
* has been checked.
*
* @param {Object} checkedUrls A map of previously checked URLs with the URL as
* the key.
* @param {Array.<object>} urlChecks An array into which the results of each URL
* check will be inserted.
* @param {Object} options Dictionary of options.
* @return {boolean} True if all URLs were checked.
*/
function checkSitelinkUrls(checkedUrls, urlChecks, options) {
var didComplete = true;

// Helper method to check URLs for sitelinks in a campaign or ad group
// selector.
var checkSitelinkUrls = function(selector) {
var iterator = selector.withCondition(labelCondition(false)).get();
var entities = [];

while (iterator.hasNext()) {
entities.push(iterator.next());
}

for (var i = 0; i < entities.length; i++) {
var entity = entities[i];
var sitelinks = entity.extensions().sitelinks();

if (sitelinks.get().hasNext()) {
didComplete = didComplete &&
checkUrlsBySelector(checkedUrls, urlChecks, sitelinks);
entity.applyLabel(CONFIG.LABEL);
checkTimeout();
}
}

// True only if we did not breach an iterator limit.
didComplete = didComplete &&
entities.length == iterator.totalNumEntities();
};

var statuses = [‚ENABLED‘];
if (options.checkPausedSitelinks) {
statuses.push(‚PAUSED‘);
}

var predicate = ‚ IN [‚ + statuses.join(‚,‘) + ‚]‘;
checkSitelinkUrls(AdWordsApp.campaigns().
withCondition(‚Status‘ + predicate));
checkSitelinkUrls(AdWordsApp.adGroups().
withCondition(‚Status‘ + predicate).
withCondition(‚CampaignStatus‘ + predicate));

return didComplete;
}

/**
* Expands a URL that contains ValueTrack parameters such as {ifmobile:mobile}
* to all the combinations, and returns as an array. The following pairs of
* ValueTrack parameters are currently expanded:
* 1. {ifmobile:<…>} and {ifnotmobile:<…>} to produce URLs simulating
* clicks from either mobile or non-mobile devices.
* 2. {ifsearch:<…>} and {ifcontent:<…>} to produce URLs simulating
* clicks on either the search or display networks.
* Any other ValueTrack parameters or customer parameters are stripped out from
* the URL entirely.
*
* @param {string} url The URL which may contain ValueTrack parameters.
* @return {!Array.<string>} An array of one or more expanded URLs.
*/
function expandUrlModifiers(url) {
var ifRegex = /({(if\w+):([^}]+)})/gi;
var modifiers = {};
var matches;
while (matches = ifRegex.exec(url)) {
// Tags are case-insensitive, e.g. IfMobile is valid.
modifiers[matches[2].toLowerCase()] = {
substitute: matches[0],
replacement: matches[3] };
}
if (Object.keys(modifiers).length) {
if (modifiers.ifmobile || modifiers.ifnotmobile) {
var mobileCombinations =
pairedUrlModifierReplace(modifiers, ‚ifmobile‘, ‚ifnotmobile‘, url);
} else {
var mobileCombinations = [url];
}

// Store in a map on the offchance that there are duplicates.
var combinations = {};
mobileCombinations.forEach(function(url) {
if (modifiers.ifsearch || modifiers.ifcontent) {
pairedUrlModifierReplace(modifiers, ‚ifsearch‘, ‚ifcontent‘, url)
.forEach(function(modifiedUrl) {
combinations[modifiedUrl] = true;
});
} else {
combinations[url] = true;
}
});
var modifiedUrls = Object.keys(combinations);
} else {
var modifiedUrls = [url];
}
// Remove any custom parameters
return modifiedUrls.map(function(url) {
return url.replace(/{[0-9a-zA-Z\_\+\:]+}/g, “);
});
}

/**
* Return a pair of URLs, where each of the two modifiers is mutually exclusive,
* one for each combination. e.g. Evaluating ifmobile and ifnotmobile for a
* mobile and a non-mobile scenario.
*
* @param {Object} modifiers A map of ValueTrack modifiers.
* @param {string} modifier1 The modifier to honour in the URL.
* @param {string} modifier2 The modifier to remove from the URL.
* @param {string} url The URL potentially containing ValueTrack parameters.
* @return {Array.<string>} A pair of URLs, as a list.
*/
function pairedUrlModifierReplace(modifiers, modifier1, modifier2, url) {
return [
urlModifierReplace(modifiers, modifier1, modifier2, url),
urlModifierReplace(modifiers, modifier2, modifier1, url)
];
}

/**
* Produces a URL where the first {if…} modifier is set, and the second is
* deleted.
*
* @param {Object} mods A map of ValueTrack modifiers.
* @param {string} mod1 The modifier to honour in the URL.
* @param {string} mod2 The modifier to remove from the URL.
* @param {string} url The URL potentially containing ValueTrack parameters.
* @return {string} The resulting URL with substitions.
*/
function urlModifierReplace(mods, mod1, mod2, url) {
var modUrl = mods[mod1] ?
url.replace(mods[mod1].substitute, mods[mod1].replacement) :
url;
return mods[mod2] ? modUrl.replace(mods[mod2].substitute, “) : modUrl;
}

/**
* Requests a given URL. Retries if the UrlFetchApp QPS limit was reached,
* exponentially backing off on each retry. Throws an exception if it reaches
* the maximum number of retries. Throws an exception if the UrlFetchApp daily
* quota limit was reached.
*
* @param {string} url The URL to test.
* @return {number|string} The response code received when requesting the URL,
* or an error message.
*/
function requestUrl(url) {
var responseCode;
var sleepTime = QUOTA_CONFIG.INIT_SLEEP_TIME;
var numTries = 0;

while (numTries < QUOTA_CONFIG.MAX_TRIES && !responseCode) { try { // If UrlFetchApp.fetch() throws an exception, responseCode will remain // undefined. responseCode = UrlFetchApp.fetch(url, {muteHttpExceptions: true}).getResponseCode(); if (CONFIG.THROTTLE > 0) {
Utilities.sleep(CONFIG.THROTTLE);
}
} catch(e) {
if (e.message.indexOf(‚Service invoked too many times in a short time:‘)
!= -1) {
Utilities.sleep(sleepTime);
sleepTime *= QUOTA_CONFIG.BACKOFF_FACTOR;
} else if (e.message.indexOf(‚Service invoked too many times:‘) != -1) {
throw EXCEPTIONS.LIMIT;
} else {
return e.message;
}
}

numTries++;
}

if (!responseCode) {
throw EXCEPTIONS.QPS;
} else {
return responseCode;
}
}

/**
* Throws an exception if the script is close to timing out.
*/
function checkTimeout() {
if (AdWordsApp.getExecutionInfo().getRemainingTime() <
CONFIG.TIMEOUT_BUFFER) {
throw EXCEPTIONS.TIMEOUT;
}
}

/**
* Returns the number of days between two dates.
*
* @param {Object} from The older Date object.
* @param {Object} to The newer (more recent) Date object.
* @return {number} The number of days between the given dates (possibly
* fractional).
*/
function dayDifference(from, to) {
return (to.getTime() – from.getTime()) / (24 * 3600 * 1000);
}

/**
* Builds a string to be used for withCondition() filtering for whether the
* label is present or not.
*
* @param {boolean} hasLabel True if the label should be present, false if the
* label should not be present.
* @return {string} A condition that can be used in withCondition().
*/
function labelCondition(hasLabel) {
return ‚LabelNames ‚ + (hasLabel ? ‚CONTAINS_ANY‘ : ‚CONTAINS_NONE‘) +
‚ ["‘ + CONFIG.LABEL + ‚"]‘;
}

/**
* Retrieves an entity by name.
*
* @param {Object} selector A selector for an entity type with a Name field.
* @param {string} name The name to retrieve the entity by.
* @return {Object} The entity, if it exists, or null otherwise.
*/
function getEntityByName(selector, name) {
var entities = selector.withCondition(‚Name = "‘ + name + ‚"‘).get();

if (entities.hasNext()) {
return entities.next();
} else {
return null;
}
}

/**
* Retrieves a Label object by name.
*
* @param {string} labelName The label name to retrieve.
* @return {Object} The Label object, if it exists, or null otherwise.
*/
function getLabel(labelName) {
return getEntityByName(AdWordsApp.labels(), labelName);
}

/**
* Checks that the account has all provided labels and creates any that are
* missing. Since labels cannot be created in preview mode, throws an exception
* if a label is missing.
*
* @param {Array.<string>} labelNames An array of label names.
*/
function ensureLabels(labelNames) {
for (var i = 0; i < labelNames.length; i++) {
var labelName = labelNames[i];
var label = getLabel(labelName);

if (!label) {
if (!AdWordsApp.getExecutionInfo().isPreview()) {
AdWordsApp.createLabel(labelName);
} else {
throw ‚Label ‚ + labelName + ‚ is missing and cannot be created in ‚ +
‚preview mode. Please run the script or create the label manually.‘;
}
}
}
}

/**
* Removes all provided labels from the account. Since labels cannot be removed
* in preview mode, throws an exception in preview mode.
*
* @param {Array.<string>} labelNames An array of label names.
*/
function removeLabels(labelNames) {
if (AdWordsApp.getExecutionInfo().isPreview()) {
throw ‚Cannot remove labels in preview mode. Please run the script or ‚ +
‚remove the labels manually.‘;
}

for (var i = 0; i < labelNames.length; i++) {
var label = getLabel(labelNames[i]);

if (label) {
label.remove();
}
}
}

/**
* Validates the provided spreadsheet URL to make sure that it’s set up
* properly. Throws a descriptive error message if validation fails.
*
* @param {string} spreadsheeturl The URL of the spreadsheet to open.
* @return {Spreadsheet} The spreadsheet object itself, fetched from the URL.
* @throws {Error} If the spreadsheet URL hasn’t been set
*/
function validateAndGetSpreadsheet(spreadsheeturl) {
if (spreadsheeturl == ‚YOUR_SPREADSHEET_URL‘) {
throw new Error(‚Please specify a valid Spreadsheet URL. You can find‘ +
‚ a link to a template in the associated guide for this script.‘);
}
return SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheeturl);
}

/**
* Validates the provided email addresses to make sure it’s not the default.
* Throws a descriptive error message if validation fails.
*
* @param {Array.<string>} recipientEmails The list of email adresses.
* @throws {Error} If the list of email addresses is still the default
*/
function validateEmailAddresses(recipientEmails) {
if (recipientEmails &&
recipientEmails[0] == ‚YOUR_EMAIL_HERE‘) {
throw new Error(‚Please either specify a valid email address or clear‘ +
‚ the RECIPIENT_EMAILS field.‘);
}
}

[/php]

Dátum poslednej aktualizácie: máj 2, 2017